vedtægter

VEDTÆGTER FOR GLESBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

 


§ 1
Navn
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Glesborg Vandværk A.m.b.a.

Selskabet er hjemmehørende i Norddjurs Kommune.

§ 2
Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand. Herudover skal selskabet varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3
Medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4
Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5
Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag – samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets dødsbo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.

§ 6
Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7
Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. marts.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, skal ske med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

 


§ 8
Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har én stemme, uanset om vedkommende ejer flere ejendomme, der forsynes med vand fra Glesborg Vandværk A.m.b.a.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages enten på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, eller på næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 9
Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer.

Udover bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år 2 suppleanter for ét år ad gangen. Når et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, tiltræder suppleanterne efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstilling af årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som dog mindst skal indeholde en bestemmelse om, at alle beslutninger føres til referat, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelses-medlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

 

 

§ 10
Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i foreningen med ét bestyrelsesmedlem, eller i formandens fravær af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved køb/salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11
Regnskab og revision
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de folkevalgt revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling jfr. § 7. Blandt medlemmerne vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår én revisor. Bestyrelsen kan ud over de generalforsamlingsvalgte revisorer tilkalde mandskab udenfor medlemskredsen til yderligere revision, hvis den føler behov for det.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne, kassereren og formanden.

§ 12
Opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13
Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 2011. De træder i kraft den 1. januar 2012.

Med virkning fra denne dato overtages fra Glesborg Vandværk I/S samtlige dettes aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsregnskab for perioden 1. april 2011 til 31. december 2011, hvorefter Glesborg Vandværk I/S er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der er valgt på generalforsamlingen i Glesborg Vandværk I/S den 27. april 2011, indtræder med virkning fra den 1. januar 2012 i de tilsvarende funktioner i Glesborg Vandværk A.m.b.a.

 

_________________________ ___________________________
Formand Dirigent